Rubrieken
Populaire artikelen

4.6 Ouderbetrokkenheid

Op Hageveld wordt ouderbetrokkenheid op verschillende manieren vormgegeven. In het schoolplan 2021-2025 wordt het schoolbeleid voor de komende jaren beschreven. Bij het maken van dit schoolplan zijn ook de ouders van onze leerlingen betrokken. Eens in de vier jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten van dit onderzoek worden met ouders besproken tijdens een speciale thema-avond. In de medezeggenschapsraad (MR) van Hageveld zitten naast leerlingen en medewerkers ook ouders. De medezeggenschapsraad adviseert de schoolleiding bij beleidszaken en kan al dan niet instemming betuigen bij bepaalde voorgenomen besluiten. Het toezichthoudend bestuur van Hageveld is een mix van ouders van onze leerlingen en andere afgevaardigden.  

Ouderavonden
Elk schooljaar zijn er minimaal vier ouderavonden waarop de mentor en/of vakdocenten gesproken kunnen worden. Uiteraard zijn er op verzoek ook tussentijdse contactmomenten mogelijk. Verder zijn ouders van harte welkom bij Glad Marmer, toneelvoorstellingen, profielwerkstukavonden en eindejaarsluitingen. 
Terug