Rubrieken
Populaire artikelen

3.17 Beleid toptalenten sport en cultuur op College Hageveld

Wettelijk beleid:
Op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikel 11d, heeft elke school voor voortgezet onderwijs het recht om jongeren vrijstelling (ontheffing te verlenen op door de school vastgestelde gronden. Tegenover die vrijstelling staan wel vervangende onderwijsactiviteiten. De wettekst luidt als volgt:

  1. Het bevoegd gezag van een school (…) kan na overleg met ouders en een leerling ontheffing verlenen voor onderdelen van het onderwijsprogramma, (…). Het bevoegd gezag bepaalt bij de ontheffing welk onderwijs voor de leerling in de plaats komt voor onderdelen waarvoor ontheffing is verleend.
  2. Het bevoegd gezag van een school (…) kan voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, bij de inrichting van het onderwijs afwijken van een of meer programmaonderdelen (…). Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoe wordt vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor deze afwijkingen.
Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in onze maatschappij in en dus ook op Hageveld. Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen en wij talentontwikkeling willen bevorderen, wil onze school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met ouders en/of leerling een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken. 

Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. Wij stellen echter ook voorwaarden bij dit beleid:
  • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voor uitzonderlijke talenten: kinderen die op het hoogste (inter)nationale niveau presteren en, ingeval van topsport, een status hebben gekregen via hun sportbond of NOC*NSF of als toptalent benoemd zijn en bekend zijn bij het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat een jongere op het hoogste (inter)nationale niveau (concoursen bij muziek, filmopnames of toneelvoorstellingen) moet presteren en dat het moet gaan om een niet commercieel optreden.
  • Ouders dienen aan het begin van het schooljaar, of uiterlijk 2 maanden voor het ingaan van de vrijstelling een schriftelijke aanvraag in voor vrijstelling bij de betreffende teamleider.  In de aanvraag worden de momenten en/of data van afwezigheid vermeld. 
  • In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en wedstrijden/concoursen aangetoond. Het dient te gaan om nationale of internationale kampioenschappen/concoursen of trainingen daarvoor.
  • Bij de aanvraag worden, ingeval van topsport, kopieën van bewijsstukken van de toegekende status of aangemeld zijn bij het Olympisch Netwerk gevoegd.
  • Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie, zal in voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de Arbeidsinspectie om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 
  • Indien nodig geldt dat de school een plan van aanpak opstelt waarin wordt beschreven hoe de leerling de lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen zonder achterstanden op te lopen. Uitgangspunt dient te zijn dat de leerling noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat lopen. 
  • Bij ontheffing / vrijstelling voor het vak LO wordt de leerling (in overleg met de docent LO) gevraagd actief expertise in het kader van het handelingsdeel te tonen.
De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken, wanneer de schoolprestaties achteruitgaan of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt.

Terug