Rubrieken
Populaire artikelen

3.16 Wet verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 werken wij met de aangepaste Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit betekent dat wij verplicht zijn om (de stappen van) de wettelijke Meldcode te volgen bij signalen en vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De verplichte Meldcode stelt als professionele norm dat beroepskrachten (die met jongeren werken) bij vermoedens van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling een melding moeten doen bij Veilig Thuis. De Meldcode geeft richtlijnen voor handelen en acties. Daarnaast is er een afwegingskader (per beroepsgroep) om te bepalen of er wel of niet gemeld moet worden. Een dergelijke afweging gebeurt multidisciplinair en aldus in overleg met Veilig Thuis.      
 
In het kort de vijf stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling:
  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Collegiale consultatie en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
  3. Gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling.
  4. Wegen van de ernst en aard van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis .
Voor de medewerkers van College Hageveld is er een handreiking Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarnaast kan bij signalen en vermoedens de (interne) aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geraadpleegd worden. 
 

Terug