Rubrieken
Populaire artikelen

2.2 Onderbouw en bovenbouw

De leerlingen starten in een brugklas die op grond van de gegevens die wij hebben met zorg wordt samengesteld. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich snel thuis voelen, organiseren wij kennismakingsdagen aan het begin van het schooljaar. Het hele eerste jaar worden de leerlingen intensief begeleid door hun mentor(en) en een aantal vijfdeklassers (de zogenaamde klassenleerlingen). Elke brugklas heeft vijf van zulke klassenleerlingen. Aan het eind van de brugklas wordt de leerling gewoonlijk bevorderd naar de tweede klas. Als de resultaten van het lopende schooljaar en de vooruitzichten voor een volgend schooljaar op Hageveld daar aanleiding toe geven, wordt besloten dat een ander vervolgtraject wenselijk is. Doubleren in de brugklas is in principe niet mogelijk.

In de drie jaren van de onderbouw bouwen de leerlingen aan een brede basis aan kennis en vaardigheden. Het vakkenpakket omvat talen, zaakvakken, exacte vakken, kunstvakken en lichamelijke oefening. Tijdens de veldwerkweken in klas drie is het doel, de theorie van allerlei vakken te verbinden met de praktijk. Daarnaast hebben de leerlingen een mentoruur in hun rooster staan. Tijdens dat mentoruur wordt aandacht besteed aan het groepsproces, aan studievaardigheden, aan maatschappelijke thema’s en aan begeleiding van de individuele leerlingen. Zowel aan het einde van het tweede als aan het einde van het derde leerjaar krijgen alle leerlingen een advies over het vervolgtraject. Dat advies kan betekenen, dat een leerling zijn schoolloopbaan op een andere school moet voortzetten, aangezien wij alleen onderwijs op vwo-niveau aanbieden. Aan het einde van het derde leerjaar krijgen de leerlingen ook een advies voor een te volgen profiel in de bovenbouw.

Na de onderbouw volgt de tweede fase in de bovenbouw, klas 4, 5 en 6. De leerlingen volgen dan niet meer alle vakken, want ze hebben gekozen voor een stroom, de M(aatschappij)-stroom of de N(atuur)-stroom. Binnen beide stromen zijn er twee profielen. In de M-stroom zijn dat C&M (Cultuur en Maatschappij) en E&M (Economie en Maatschappij), in de N-stroom zijn dat N&G (Natuur en Gezondheid) en N&T (Natuur en Techniek). De profiel- en vakkenkeuze wordt begeleid door de mentoren en een van de decanen en de ouders worden hier uiteraard nauw bij betrokken. Veel leerlingen kiezen op Hageveld voor een zogenaamd maatpakket. Dit betekent dat zij kiezen voor meer examenvakken dan het wettelijke minimum. Een maatpakket kan ertoe leiden, dat de leerling een diploma behaalt in twee profielen. Ook in de bovenbouw streven wij naar een zinvolle verbinding van theorie en praktijk en naar een brede ontwikkeling. Leerlingen werken aan praktische opdrachten en aan het einde van hun bovenbouwperiode aan een profielwerkstuk. Hierbij ontwikkelen zij onderzoeksvaardigheden en gaan zij vaak over de grenzen van schoolvakken heen. Ook kunnen leerlingen meedoen aan aansluitingsprojecten van universiteiten en aan het voorbereiden van talencertificaten die toegang geven tot buitenlandse universiteiten. Ons internationaliseringsbeleid is gericht op het kennismaken met andere landen en culturen.

Voor zowel onder- als bovenbouw geldt: debatteren met debatclub Brugman, lid zijn van de medezeggenschapsraad of de leerlingenraad, meedoen aan de Op Glad Marmer-talentenshows, aan het schooltoneel, of achter de schermen werken met licht en geluid, meedoen aan Olympiades, er zijn vele mogelijkheden om extra activiteiten te ontplooien. Om die reden hebben wij het Hageveld-certificaat in het leven geroepen. Daarop staan al die dingen vermeld die een leerling naast zijn reguliere schoolverplichtingen heeft gedaan.
Terug