Begeleiding > Passend onderwijs
 Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 werd de Wet Passend Onderwijs van kracht. Sindsdien moet voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bovenop de basisondersteuning door de basisschool (de groepsleerkracht of de intern begeleider) een MDO-O worden aangevraagd. Tijdens dat multidisciplinaire overleg wordt besproken om welke extra ondersteuning het gaat en of Hageveld erop toegerust is die extra ondersteuning te bieden. 

 

De extra ondersteuning die de leerling nodig heeft kan op de volgende manieren geboden worden in het reguliere onderwijs:

  • De leerling krijgt ondersteuning in de trajectvoorziening. Elke V)-school in Zuid-Kennemerland heeft een trajectvoorziening of een ondersteuningsstructuur die daarmee vergelijkbaar is;
  • Als de leerling geen passende ondersteuning kan krijgen in de trajectvoorziening, bijv. bij langdurige ziekte, behoefte aan extra materialen of specifieke deskundigheid, kan het samenwerkingsverband een onderwijsarrangement toewijzen. Dit is ondersteuning op maat.

Er wordt altijd gekeken naar wat de leerling nodig heeft. Dat gebeurt in overleg tussen school, ouders en leerling. Op grond daarvan wordt passende ondersteuning toegewezen.

 

Voor meer informatie:

www.swv-vo-zk.nl – o.a. onder “ondersteuningsplan”

 

 

Bekijk hier het ondersteuningsprofiel van College Hageveld