Aanmelden > Instroom na het eerste leerjaar
 Enter Title
Minimaliseren

INSTROOM NA HET EERSTE LEERJAAR

Een verzoek tot inschrijving in een hoger leerjaar kan het best gedaan worden door een mail te sturen naar college@hageveld.nl. Daarna volgt onderstaande procedure:

Onderbouw (leerjaar 2,3):

-          - Kennismaking met de teamleider en/of decaan van betreffend leerjaar

-          - Het overhandigen van (voorlopige) cijferlijsten van de huidige school

-          - Bij voorkeur een dagje meelopen met een klas

-          - Bij aanmelding vanuit het buitenland een plaatsingsonderzoek af laten nemen (Edufax)

-          - De teamleider plaatst de leerling op een lijst

-          - De teamleider kan pas na de overgangsvergadering, aan het einde van het schooljaar, beoordelen of er plaats is. Is dat het geval dan wordt

             de leerling definitief geplaatst Verhuisgevallen gaan voor.   

 

Bovenbouw (leerjaar 4,5,6):

1.       1. Oriënterend gesprek met decaan van betreffend leerjaar

2.       2. Decaan geeft advies aan teamleider van betreffend leerjaar

3.       3. Intakegesprek met teamleider waarin teamleider besluit  wel/niet voorlopig in te schrijven

4.       4. Na overgangsvergaderingen (laatste schoolweek) kan, indien plaats, de leerling definitief worden ingeschreven

 

Voor definitieve inschrijving wordt navraag gedaan op de oude school. Soms worden de eerste drie stappen gecombineerd. Inschrijven in het examenjaar wordt alleen bij uitzondering gedaan. Verhuisgevallen gaan voor.

VIA:

Voor alle tussentijdse instroom zal eerst bekeken worden of er plaats is. Als er zicht is op een plek zullen we een intake gesprek plannen. Vaak kunnen we pas echt een toezegging doen na de slot- vergaderingen. Voor tussentijdse instroom op VIA zal er, anders dan bij regulier, eerst een intake plaatsvinden bij de onderwijskundig begeleider (Ronald Haak). In dit gesprek wordt bekeken of een leerling toelaatbaar is. Ook vindt er, met toestemming van de ouders, overleg plaats met de toeleverende school. Wanneer een leerling toelaatbaar geacht wordt volgt een gesprek met een decaan om het vakkenpakket vast te stellen.

Het is belangrijk om te weten dat er op VIA, naast de standaard vrijwillige ouderbijdrage, ook een extra vrijwillige ouderbijdrage gevraagd wordt. Deze is, inclusief de laptop, vastgesteld op 1500 euro per schooljaar.

 

INSTROOM TIJDENS HET SCHOOLJAAR

 

Bovenstaande procedure wordt zoveel mogelijk gevolgd.